ค้านไทยลงนาม TPP

กลุ่มองค์กรผู้บริโภคคัดค้านการลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP เพื่อหวังการยอมรับจากสหรัฐอเมริกา ระบุควรรอรัฐบาลปกติดำเนินการ

องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน /มูลนิธิชีววิถี และกลุ่ม FTA WATCH แถลงจุดยืนไม่เห็นด้วย หากรัฐบาลจะเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค หรือ TPP กับสหรัฐอเมริกา ตามข้อเสนอของสภานักธุรกิจอเมริกัน-อาเซียน เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากสภาวะการเมืองไม่ปกติ และต้องการได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมาปี 2535 รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร เคยยอมรับการแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิบัตรยา ส่วนปี 2551 ยอมลงนามในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น หรือ JTEPA ซึ่งขาดการตรวจสอบและการยอมรับจากภาคประชาชน

และการเจรจาความตกลง TPP นี้ จะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับยา ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนโดยใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังแสดงความเป็นห่วง การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา 193 ว่าด้วยการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ที่นิยามหนังสือสัญญาไม่นับรวมสัญญาเงินกู้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะเช่นกัน

この動画が違反動画である場合は掲載元サイトへご連絡をお願いいたします。掲載元:YouTube